דף בית > העמותה ופעילותה > תקנון
תקנון

 

בס"ד

תקנון - עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי (ע"ר)

 

1. העמותה

(1) שם העמותה יהיה : עמותה ישראלית ליתר לחץ דם ריאתי. (להלן: "העמותה").

(2) כתובת העמותה יהיה: רחוב השושן 13 בית שמש מיקוד 99590.

 

(3) מוסדות העמותה הם: האסיפה הכללית, ועד העמותה, יושב/ת ראש העמותה וועדת ביקורת.

(4) העמותה תמנה רו"ח עצמאי .

 

2. מטרות העמותה

(1) סיוע לחולים/ות  ביתר לחץ דם ריאתי ברכישת ציוד רפואי ו/או תרופות מתאימות.

(2) סיוע נפשי ומוראלי לחולים/ות  ומשפחותיהם/ן.

(3) באיסוף מידע והפצתו בין החולים/ות.

(4) גיוס תרומות.

(5) הקמת קבוצות תמיכה לחולים/ות ולמשפחותיהם/ן.

(6) פעילות לקידום הכללת תרופות ושיטות טיפול חדשות בסל הבריאות.

(7) מתן מידע וייעוץ בנושא זכויות החולה.

(8) יצירת מסגרת חברתית לחולים/ות ומשפחותיהם/ן.

(9) עידוד קשר בין מרפאות הריאות בארץ למרפאות בחו"ל בנושא יתר לחץ דם ריאתי.

(10) עידוד וקידום מחקר בישראל בכל נושא הקשור ליתר לחץ דם ריאתי.

(11) הקמת מאגר מידע בנושא המחלה.

(12) תפעול אתר אינטרנט של העמותה, שיספק מידע נרחב בנושא המחלה.

(13) קיום שבוע מדעות שנתי ליתר לחץ דם ריאתי.

(14) העלאת מודעות לגבי המחלה באמצעות פניה לכלי תקשורת.

(15) יצירת קשר עם ארגונים רפואיים שונים על מנת לעורר מודעות בכל הנוגע למחלה.

 

3. חברות בעמותה

(1) מייסדי/ות העמותה הנם/ן חברים בה מיום רישום העמותה כעמותה בפנקס העמותות.

(2) חבר/ת עמותה יכול להיות כל איש/ה אשר מרגיש/ה שייכות ושילם/ה דמי חבר/ה באותה שנה.

(3) גובה דמי החבר יקבעו על ידי ועד העמותה.

(4) החברות בעמותה פוקעת במקרים הבאים: (א) על ידי מתן הודעה בכתב לועד על ידי המבקש/ת לצאת מן העמותה, (ב) אי תשלום דמי חברות בעמותה באותה שנה, (ג) במות החבר/ה, על ידי מתן הודעה לועד על ידי בני משפחת המנוח/ה.

(5) כל חבר/ה רשאי/ת להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית ויהיה לו/ה קול אחד בכל הצבעה. הוא/היא זכאי/ת לבחור ולהיבחר לועד העמותה ו/או ליושב/ת ראש העמותה.

(6) חבר/ת העמותה רשאי/ת להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

 

4. האסיפה הכללית

(1) האסיפה הכללית הינה המוסד העליון של העמותה וזכאים/ות להשתתף בה כל חברי/ות העמותה.

(2) יומה, שעתה ומיקומה של האסיפה הכללית ייקבעו על ידי ועד העמותה.

(3) תשלח בדואר הזמנה לאסיפה הכללית לכל חבר/ה לפחות עשרה  (10) ימים מראש. בהודעה יצוין: יום, שעה, מיקום וסדר יום האסיפה הכללית.

(4) אסיפה כללית תתקיים לפחות אחת לשנה.

(5) החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות רגיל, פרט להחלטות בדבר שינוי תקנון.

(6) שינוי תקנון יוכלו להיעשות רק באסיפה הכללית ברוב של שני שלישים ממספר הנוכחים/ות באסיפה שהם/ן חברי/ות העמותה.

 

5. ועד העמותה

(1) ועד העמותה יבחר אחת לשנה באסיפה הכללית. הועד יכלול עד 12 נציגים/ות. (להלן: "הועד").

(2) החברות בועד היא אישית ואינה ניתנת להעברה.

(3) הועד יהיה מורכב מחברי/ות העמותה. כל הנציגים/ות יכהנו עד לבחירות הבאות.

(4) הועד ינהל בשיתוף עם יושב/ת ראש העמותה את כל ענייני העמותה ויתווה את דרכי פעולותיה.

(5) הועד יכלול את בעלי התפקידים הנבחרים הבאים: יושב/ת ראש ומזכיר/ה

(6) הועד יתכנס לפי הצורך.

(7) הועד יקבע את החבר/ה הרשאי/ת לחתום בשם העמותה וחתימתו/ה בצירוף חותמת העמותה תזכנה ותחייבנה את העמותה לכל דבר ועניין.  מורשי החתימה יהיו יו"ר העמותה, מנכ"ל העמותה וחבר ועד נוסף.

(8) הועד ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. פרוטוקולי הועד יהיו פתוחים לעיון חברי/ות העמותה.

(9) חברי/ות הועד אינם רשאים/ות לקבל תשלום כלשהו מהעמותה, אך העמותה תעסיק אנשים חיצונים בתשלום.

(10)חברי/ות הועד יבחרו/תיבחרנה על ידי חברי העמותה, באסיפה כללית, בבחירות אישיות.

 

6. יושב/ת ראש העמותה

(1) יושב/ת ראש העמותה ת/יבחר אחת לשנה באסיפה הכללית.

(2) יושב/ת ראש העמותה ת/יכהן גם בתפקיד יושב/ת ראש הועד.

(3) יושב/ת ראש העמותה ת/ימלא את תפקיד דובר/ת העמותה.

(4) במידה והתפנה תפקיד יושב/ת ראש העמותה ת/ימלא את התפקיד חבר/ת ועד אחר/ת.

 

7. ועדת ביקורת

  (1) וחברי ועדת ביקורת יבחרו אחת לשנה באסיפה הכללית. הועדת תכלול מינימום

      2 ומקסימום 3 חברים/ות  

  (2) נציג/ת ועדת ביקורת י/תגיש דו"ח על פעילות העמותה לאסיפה הכללית.

  (3) ועדת ביקורת תתכנס על פי הצורך.

 

8. נכסי העמותה והכנסות

       (1) הכנסות העמותה תהיינה מדמי חברות ותרומות.

       (2) התרומות תעשינה לכל צרכי העמותה ומטרותיה, לפי החלטת הועד.

 

9. חשבונות פיננסיים

       (1) הועד ידאג להנהלת חשבונות מסודרת וכן לעניינים האדמיניסטרטיביים של העמותה.

       (2) דין וחשבון כספי יהיה טעון ביקורת של רואה חשבון מוסמך וועדת ביקורת.

 

10. פירוק העמותה

       (1) פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי

            אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

 

תרמו לעמותה צפו בסרטון תדמית הצטרפו לעמותה